Графік роботи: магазин 10:00 – 20:00, доставка 7:00 – 22:30

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу та доставки

м. Київ

Цей Публічний договір купівлі-продажу та доставки (далі по тексту – договір)є офіційною пропозицією служби доставки квітів (http://lepestki.kiev.ua/)укласти договір купівлі-продажу товару та скористатися послугами доставки, яка адресується необмеженому колу осіб.

Сторонами даного договору є:

ПРОДАВЕЦЬ: служба доставки квітів, офіційним веб-сайтом якої є http://lepestki.kiev.ua/;

ПОКУПЕЦЬ: будь-яка особа, якою буде прийнято пропозиціюПродавця укласти договір купівлі-продажута доставки шляхом вчинення дій, визначених цим договором.

1. ТЕРМІНИ

Терміни, що використані у даному договорі:

«Товар» - продукція, запропонована для купівлі на офіційному веб-сайті Продавця http://lepestki.kiev.ua/, що може включати квіти, квіткові композиції, іграшки, листівки та інші подарунки;

«Замовлення» - належним чином оформлена заявка на купівлю обраних Покупцем Товарів, здійснена на офіційному веб-сайті Продавця http://lepestki.kiev.ua/ або безпосередньо в телефонному режимі.

«Одержувач» - особа, яка має отримати Товар. Одержувачем може бути як Покупець, так і будь-яка інша визначена ним особа.

«Доставка» - послуга з передачі Товару Одержувачу, що надається Продавцем.

«Передоставка» - додаткова послуга, що може бути надана Продавцем при неможливості здійснення Доставки та полягає у повторному здійснені доставки за іншою адресою та/або в інший час.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.Договір є укладеним між Сторонами з моменту прийняття пропозиції Продавця укласти договір купівлі-продажу та доставки товару Покупцем.

2.2. Пропозиція Продавця укласти договір вважається прийнятою Покупцем при здійсненні ним Замовлення.

2.3. Здійснивши Замовлення, Покупець погоджується з умовами даного договору в повному обсязі.

2.4. Умови даного договору є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу та країни резидентства.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець здійснює доставку визначеного у Замовлені Товару Одержувачу, а Покупець сплачує кошти на умовах та в порядку, що визначені цим договором.

3.2. Найменування та кількість Товару і умови доставки визначаються у Замовленні.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець надає Продавцю всю необхідну для належного виконання останнім своїх обов’язків інформацію про себе та Одержувача.Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.

4.2. Максимальний період, протягом якого Замовлення приймається до виконання Продавцем, становить 3-4  години з моменту оплати його вартості. У випадку здійснення оплати в період з 20:00 до 09:00 годин, Замовлення приймається до виконання не раніше, ніж о 10 годині дня, що настає.

4.3. Безпосереднє комплектування Товару виконується Продавцем за декілька годин до вказаного Покупцем часу доставки, якщо Замовлення було повністю оформлене, сплачене і прийняте до виконання.

4.4. Покупцем не може бути внесено зміни до Замовлення, якщо Замовлення знаходиться в статусі «виконання».

4.5. Фотографії Товару на офіційному веб-сайті Продавця є його зразком. При комплектації Товару відповідно до Замовлення, можливі незначні відхилення від опису та фотографій, в тому числі щодо сортів або відтінків квітів, зумовлені сезонністю чи іншою специфікою квітів та пакування.

4.6.У випадку неможливості комплектації Товару відповідно до Замовлення, заміна квітів та неквіткової продукції (цукерки, іграшки, листівки, пакунок тощо) може бути здійснена на аналогічну або вищу за якістю продукцію.

4.7.В період 13-15 лютого та 7-9 березня включно, зміни в комплектації Замовлення можуть бути здійсненіна аналогічну або вищу за якістю продукцію на власний розсуд Продавцем без попереднього погодження з Покупцем.

4.8. Продавець повідомляє Покупця про здійснення доставки Товару Одержувачу одразу після її виконання. В період 13-15 лютого та 7-9 березня включно, Продавець повідомляє Покупця про здійснення доставки в строк до 2-х днів.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Доставка  Товару здійснюється Одержувачу в межах м. Києва та передмістя за адресою, визначеною Покупцем та в строки, погоджені між Сторонами.

5.2. Доставка здійснюється безкоштовно в межах м. Києва за умови її здійснення в період з 09:00 до 23:00 годин. В такому випадку, доставка здійснюється в межах погодженого Сторонами проміжку часу, що становить до 3-х годин.

5.3. В період 13-15 лютого та 7-9 березня включно, час доставки визначається як бажаний для Покупця. Точні часові межі доставки Товару Продавцем не гарантується.

5.4. Доставка в точно визначений Покупцем час (можливе відступлення – 10 хвилин);в період з 23:00 до 09:00 годин; у передмістя Києва здійснюється за плату визначену на офіційному веб-сайті Продавця http://lepestki.kiev.ua/або повідомлену Продавцем в телефонному режимі.

5.5. У випадку, якщо Покупцем не зазначено адресу здійснення доставки, зазначений у Замовлені час доставки вважається бажаним, але не обов’язковим для Продавця. Місце здійснення доставки погоджується Продавцем з Одержувачем.

5.6. У випадку, якщо Покупцем не зазначено контактного номеру телефону Одержувача, доставка здійснюється на умовах, погоджених Продавцем та Покупцем.

5.7. У випадку, якщо передача Товару Одержувачу є неможливою через обставини, що не залежать від Продавця (відмова Одержувача від прийняття Товару, відміна Замовлення після його комплектації тощо), Замовлення вважається виконаним належним чином і сплачені кошти Покупцю не повертаються.

5.7. У випадку, якщо доставка не здійснена у зв’язку з наданням Покупцем недостовірної або неповної інформації (за зазначеною адресою Одержувач відсутній, не відповідає на дзвінки Продавця тощо) або якщо передача Товару Одержувачу є неможливою через обставини, що не залежать від Продавця, Покупець може скористатися послугою передоставки.

5.8.Передоставка здійснюється Продавцем за додаткову плату. Час здійснення передоставки погоджується Сторонами, при цьому такий час має бути зручним для Продавця та не може перевищувати час, протягом якого Товар зберігає належний вигляд. В період 13-15 лютого та 7-9 березня включно, Продавець має право відмовитися від здійснення передоставки. 

          6.СУМА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість кожного окремого Товару та послуг визначається на власний розсуд Продавцем і зазначається на йогоофіційному веб-сайті http://lepestki.kiev.ua/.

6.2. Сумадоговору визначається як сумарна вартість всіх обраних Покупцем Товарів відповідно до Замовлення, а у разі платної доставки та використання послуги передоставки, з урахуванням їх вартості.

6.3. На розсуд Покупця, розрахунки за цим договором можуть здійснюватися шляхом 100% оплати суми договору до моменту здійснення доставки або в момент її здійснення готівкою або в безготівковій формі.

6.4. Сплата суми договору вважається здійсненою:

6.4.1. у випадку готівкового розрахунку -в момент отримання коштів представником Продавця;

6.4.2. у випадку безготівкового розрахунку - в момент зарахування коштів на рахунок Продавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

7.2. Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору.

7.3. Будь-які спори, що виникають між Сторонами з приводу цього договору, вирішуються шляхом переговорів. При неможливості вирішення спору шляхом переговорів, такий спір може бути вирішено в судовому порядку.

7.4. У разі виникнення обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню умов цього договору, а саме: пожеж, стихійних лих, непередбачених обставин, що ведуть до порушення виробничого процесу, воєн, військових дій будь-якого характеру, страйків, блокад, релігійних заворушень, змін законодавства, прийняття рішень органами влади та місцевого самоврядування, які погіршують становище Сторін за цим договором, час, визначений для виконання зобов'язань за Договором, повинен бути збільшений на термін дії таких обставин.

7.5. Про настання форс-мажорних обставин Сторони негайно сповіщають один одного письмово.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Дія договору припиняється з моменту виконання Сторонами своїх обов’язків за цим договором.

8.2. Відповідальність за достовірність вказаної у Замовленні інформації несе Покупець. У випадку зміни контактної інформації, вказаної у Замовленні, Покупець зобов’язуються своєчасно повідомитиПродавця про таку зміну, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

8.3. Усі інформаційні матеріали, представлені на офіційному веб-сайті Продавця, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару.

8.4.Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною, та не підлягає розголошенню третім особам. Виключення становлять випадки, коли таке розголошення є необхідним для виконання цього договору або вимог чинного в Україні законодавства.

8.5.Укладаючи даний договір, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, з метою їх використання Продавцем в комерційних цілях, в тому числі (але не виключно), для: обробки Замовлень; здійснення доставки; надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку рекламних та спеціальних пропозицій або будь-якої іншої інформації про діяльність Продавця. 

8.6. Розірвання цього договору або внесення до нього змін здійснюється за взаємною домовленістю Сторін шляхом обміну електронними повідомленнями.

8.7.Сторони гарантують, що мають всі необхідні відповідно до чинного законодавства України права, що необхідні для укладення та виконання цього договору.

8.8. Цей договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

Рейтинг: 0/5, Голосів: 0

Залиште відгук